Home

Sekundární okruh jaderné elektrárny

Jaderná elektrárna - Wikipedi

 1. Jaderná elektrárna je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. Skládá se obvykle z jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a z mnoha dalších pomocných provozů. V principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se energie získaná jaderným reaktorem.
 2. Sekundární okruh jaderné elektrárny Dukovany (Předmět - BJEZ) Autoři textu: doc. Ing. Jiří Raček, CSc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. Květen 2013 ePower - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.015
 3. Sekundární okruh jaderné elektrárny Secondary Circuit of Nuclear Power Plant. Anotace: Cílem této bakalářské práce je návrh výpočtu a samotný výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny, v závislosti na zadaných veličinách a tepelném schématu. V teoretické části práce jsou popsány druhy oběhů.
 4. dc.contributor.advisor: Kolat, Pavel: cs: dc.contributor.author: Poklop, Marek: cs: dc.date.accessioned: 2012-07-11T08:02:25Z: dc.date.available: 2012-07-11T08:02:25

V jaderné elektrárně dochází k transformaci tepla na elektřinu stejným způsobem jako v klasických elektrárnách. Rozdíl je pouze ve způsobu získávání tepla. Schéma zařízení jaderné elektrárny tvoří dva okruhy, a to primární a sekundární okruh, viz Obrázek 80 V jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice A1 došlo za jejího provozu ke dvěma závažným jaderným haváriím.První havárie v lednu 1976 sice nezpůsobila vážný únik radioaktivity, ale uniklý oxid uhličitý zabil dvě osoby. Druhá havárie v únoru 1977 se odehrála při zavážení čerstvého paliva za provozu reaktoru a byla na Mezinárodní stupnici jaderných událostí.

Sekundární okruh jaderné elektrárny - Marek Poklo

Jaderná elektrárna má tři hlavní části - primární okruh, sekundární okruh a chladicí okruh. Srdcem jaderné elektrárny je reaktor v primární okruhu, kde dochází ke štěpné reakci. Do reaktoru se umisťuje jaderné palivo. Nejčastěji se jedná o obohacený uran, tedy uran se zvýšeným obsahem izotopu 235, ve formě. Sekundární okruh jaderné elektrárny se skládá ze sekundární části parogenerátoru, turbíny, generátoru, kondenzátoru a čerpadla. 11. Jak se chladí voda v terciárním okruhu? Voda v terciárním okruhu se chladí v chladicích věžích proudícím vzduchem

Současné jaderné elektrárny využívají jako palivo převážně obohacený uran, což je přírodní uran, v němž byl zvýšen obsah izotopu 235 U z původních zhruba 0,5 % na 2 - 5 %. Podle odhadů geologů a OECD vydrží známé a předpokládané zásoby uranu nejmíň 270 let Jaderná elektrárna. Schéma jaderné elektrárny je na obr. 124. Ohřátá voda primárního okruhu proudí z jaderného reaktoru poháněna čerpadly do výměníku tepla (parogenerátoru), kde dochází k výměně tepla s vodou sekundárního okruhu.. Výměník tepla je možné si představit jako radiátor ústředního topení. Tím proudí voda (ta představuje primární okruh.

Historie jaderné elektrárny má své základy někde už asi před 2 400 roky, kdy hlásal řecký filosof Demokritos, že se všechno skládá z drobounkých částic. Ale až roku 1808 anglický vědec John Dalton dokázal, že atom existuje. Kolem roku 1909 fyzik Ernrst Rutherford objevil atomové jádro a stal se tak zakladatelem jaderné. Jaderné elektrárny Od 60. let se po celém světě rozvíjí výstavba jaderných elektráren a dnes se v nich vyrábí skoro pětina světové výroby elektřiny. V ČR máme dvě elektrárny - Dukovany a Temelín (obě používají vodu jako moderátor), ty vyrobí přibližně jednu třetinu energie, kterou spotřebujeme za jeden rok

Sekundární okruh jaderné elektrárny

Sekundární okruh V sekundárním okruhu jaderné elektrárny se mění teplená energie páry v mechanickou energii rotoru parní turbíny. Turbína ve strojovně jaderné elektrárny je v podstatě rotační tepelný stroj. Rotor turbíny je spojen s generátorem, kde se přeměňuje kinetická energie rotoru na energii elektrickou Operátor jaderné elektrárny! Operátor řídí elektrárnu z blokové dozorny, kde pracuje s dalšími kolegy. Najdete zde operátora sekundární části (turbíny), operátora primární části (reaktoru) a jejich vedoucí. V blokové dozorně se sbíhají informace o teplotách, tlacích a dalších parametrech Obnovitelný zdroj energie Autor: Ing. Michaela Fialová VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTA Sekundární okruh s neaktivní solí NaFNaB slouží k předávání tepla terciálnímu okruhu, který v závislosti na zvoleném cyklu může na turbíně generovat 6,95 - 8,4 MWe. Jako palivo jsou použity TRISO částice s obohacením uranem-235 15 %, které může dosáhnout vyhoření 69,8 MWd/kgU při sedmileté délce kampaně

Fotogalerie rostovské jaderné elektrárny | Atominfo

SEKUNDÁRNÍ OKRUH JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Obnovitelný zdroj energie Autor: Ing. Michaela Fialová VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Třetí - terciární (nejaderný) okruh chladící vody odvádí zbytkové teplo z kondenzátorů turbíny do chladících věží. Hlavní funkcí tohoto okruhu je zpětná kondenzace páry prošlé turbínou na vodu. Schéma jaderné elektrárny Dukovany. Primární okruh • Tříokruhová - Tříokruhové jaderné elektrárny se využívají pro zvýšení bezpe čnosti rychlých reaktor ů, které jako chladivo používají tekutý kov (sodík). Vložený okruh (rovn ěž sodík nebo jeho slitina) mezi primárním a sekundárním okruhem je nutný ze dvou d ůvod ů pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti 1. Jaderná elektrárna Dukovany 1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent Schéma jaderné elektrárny Dukovany je na obrázku 1-1. Jsou v něm vyznačeny následující hlavní komponenty: PRIMÁRNÍ OKRUH 1 - Reaktor 2 - Parogenerátor 3 - Kompenzátor objem

Primární okruh elektrárny je z bezpečnostních důvodů umístěn v tzv. kontejnmentu, který je ochrannou železobetonovou obálkou chránící jaderné části elektrárny proti vnějším vlivům jako je například pád letadla, či meteoritu. 3D schéma primárního okruhu. Zdroj: ČEZ Reakto Sekundární okruh je opět uzavřený okruh s demineralizovanou vodou. V parogenerátorech se voda sekundárního okruhu vaří a vznikající pára je vedena na turbínu. V elektrárně najdeme dvě turbíny, přičemž každá z nich je určena k pohonu jednoho 1000 MW alternátoru, který generuje elektrický proud při napětí 24 kV Návrh sekundárního okruhu pro nové jaderné zdroje v ČR Jakub Valenta Abstrakt Článek seznamuje s možnostmi nových jaderných reaktor ů, které mohou být v budoucnosti realizovány v ČR. Pro jeden z reaktor ů je dále navržen sekundární okruh pomocí programu Thermoflow. Výsledkem takového návrhu jsou parametry sekundárního okruhu, které jsou v záv ěru článk Současné jaderné elektrárny využívají jako palivo převážně obohacený uran, což je přírodní uran, v němž byl zvýšen obsah izotopu 235 U z původních zhruba 0,7 % na 2-5 %.. Podle odhadů geologů a OECD vydrží známé a předpokládané zásoby uranu nejméně na 270 let.. Jaderné elektrárny jsou z energetického hlediska vhodné především pro výrobu elektrické. Sekundární okruh (červeně značena pára, modře voda) 20. oblaka vzniklá kondenzací vypařené chladící vody 21. oběhové čerpadlo sekundárního okruhu Funkce Funkce JE jsou výroba elektřiny a tepla - Technologie výroby energie v JE Elektrická energie se v jaderné elektrárně vyrábí stejně jako v elektrárnách.

Jaderná elektrárna Eduportál Techmani

 1. Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny Vaněček, Lukáš Obsahem práce je návrh výpočtu a následný výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny pro zadané tepelné schéma a zadané parametry jaderné elektrárny
 2. Příloha č.1 Národní zprávy ČR 1/10 č.j.10366/2.0/2001 pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti 1. Jaderná elektrárna Dukovany 1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent Schéma jaderné elektrárny Dukovany je na obrázku 1-1
 3. · jaderný reaktor - soustava, ve které může probíhat řízená řetězová reakce · primární okruh jaderné elektrárny - soubor zařízení, ve kterém se jaderná energie mění na tepelnou · sekundární okruh jaderné elektrárny - soubor zařízení, která přeměňují tepelnou energii páry na energii elektrickou.
 4. Primární okruh: q reaktor, w parogenerátor, e hlavní cirkulační čerpadlo, r kompenzátor, t železobetonová ochranná obálka - kontejment. Sekundární okruh: y. vysokotlaký díl turbíny, u separátor - přihřívák, i nízkotlaký díl turbíny, o kondenzátor, čerpadlo kondenzátoru, ohřívače, napájecí čerpadlo

Jaderná energie - cez

Chladící okruh si udržuje teplotu pomocí chladící věže, kde je kapalina ochlazována další vodou z řeky a část se mění na páru. Současné jaderné elektrárny využívají jako palivo převážně obohacený uran, což je přírodní uran, v němž byl zvýšen obsah izotopu 235U z původních zhruba 0,5 % na 2 - 5 % Vidí jaderné elektrárny jako jedno z mála ekologicky přijatelných a reálných řešení energetických problémů pro 21. století. Často je zmiňována nutnost co nejrychlejšího vývinu fúzního reaktoru a jaderné elektrárny jsou považovány za jediný přijatelný prostředek, kterým se dá překlenout přechodné období. Primární okruh. Primární okruh Jaderné elektrárny Dukovany je tvořen jedním reaktorem a šesti cirkulačními smyčkami. Součástí každá smyčky je cirkulační potrubí (studená a horká větev), hlavní cirkulační čerpadlo a parogenerátor.Na jedné ze šesti smyček se pak nachází ještě kompenzátor objemu Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny. Calculation of Parameters of Secondary Circuit of Nuclear Power Plant. dc.contributor.advisor Nápověda k článkům 1 Víte, jak funguje jaderná elektrárna? 15.2.2013 Pro porozumění základnímu principu fungování jaderné elektrárny si nejprve stručně ukážeme, jak probíhá výroba elektřiny v uhelné elektrárně: Spalováním rozdrceného uhlí v kotli vzniká teplo, které ohřívá vodu a ta se mění na páru o teplotě až 500 stupňů Celsia

Princip fungování jaderné elektrárny

Východní část elektrárny ze spojovací chodby. Spojovací chodba mezi provozními budovami a bloky jaderné elektrárny je umístěna ve výšce 15 m nad zemí. Z východní části spojovacího mostu jsou vidět skleněné světlíky vrchní části dílen a skladů, kde jsou náhradní díly pro revize schéma jaderné elektrárny je na obr Ohřátá voda primárního okruhu proudí z jaderného reaktoru poháněna čerpadly do výměníkutepla (parogenerátoru), kde dochází k výměně tepla s vodou sekundárního okruhu. Výměník tepla je možné si představit jako radiátor ústředního topení

Jaderná elektrárna se skládá ze dvou částí, jaderné se říká primární okruh a nejaderné, neobsahující radiaci, se říká sekundární okruh. Chladící okruh se často uvádí jako třetí, jindy jako součást sekundárního. Jaderná část Temelína je ukryta speciálním objektem - kontejnmente Jaderná elektrárna Jaderná elektrárna Obecné informace • Palivo 235 U ( štěpný materiál ) • Teplo získáváme ze štěpení uranu • Vzniklá pára slouží k pohánění turbín a generátor vyrábí el. energii • Princip je stejný jako v uhelné elektrárně s tím rozdílem, že palivem není uhlí Části jaderné elektrárny 1

Schéma jaderné elektrárny a přeměna energií. Primární okruh Jaderných elektráren. Sekundární okruh Jaderných elektráren. Elektrické části Jaderných elektráren. Řízení provozu reaktorového bloku. Podmínky přihlášen Princip jaderné elektrárny je ve své podstatě shodný s principem kondenzační uhelné elektrárny. Jen jako zdroj tepla je místo spalování uhlí využíváno teplo získané rozpadem sekundární okruh) je skutečnost, že pára pohánějící turbínu není radioaktivní. Radioaktivitu vykazuje pouze chladící voda v primárním. jaderné elektrárny a systém jaderné bezpe čnosti z pohledu Státního ú řadu pro jadernou bezpe čnost. Sekundární okruh a p řipojení do elektrifika ční soustavy se neliší od klasických elektráren. D ůkladn ěji je zpracované pouze rezervní napájení, které je zabezpe čované. je popsán její sekundární okruh a ve třetí části možnosti řízení procesů. Čtvrtá část se již zabývá praktickou částí bakalářské práce a to spouštěním samotného reaktoru. A v závěrečné části jsou popsány děje odehrávající se během provozu jaderné elektrárny společně s jejich grafickými výstupy

Jaderný reaktor, jaderná elektrárna - FYZIKA 00

Charakteristika: Práce pojednává o jaderné elektrárně Temelín. Od zahájení výstavby se dostaneme k popisu samotné elektrárny. Nejdříve je charakterizován primární okruh, který je tvořen jaderným reaktorem, hlavním cirkulačním čerpadlem, potrubím, parogenerátory, systémy chlazení a čištění a systémy transportu Až pak přijde na řadu tzv. sekundární okruh: rozměrově velké kusy (třeba turbína), ale i maličkosti (diagnostická čidla, kabely nebo drobné úlomky konstrukcí). Nakonec se rozhoduje o budovách, skladech, garážích apod. jaderné fondy. No dobře, Nukleone. Ale, jak je to s likvidací jaderné elektrárny po nějaké katastrofě KKE/JES Sekundární okruh jaderné elektrárny 5 L Zp,Zk KKE/JES Sekundární okruh jaderné elektrárny 5 L Zp,Zk KKE/MJE Měření v jaderné energetice 5 L Zp KKE/MJE Měření v jaderné energetice 5 L Zp KKE/TJR2 Teorie jaderného reaktoru 2 3 Z Zp,Zk KKE/TJR2 Teorie jaderného reaktoru 2 3 Z Zp,Z

Schéma jaderné elektrárny je na obr. 124. Ohřátá voda primárního okruhu proudí z jaderného reaktoru poháněna čerpadly do výměníku tepla (parogenerátoru), kde dochází k výměně tepla představuje sekundární okruh). Teplo si voda a vzduch v místnosti (tj. primární a sekundární okruh) vyměňují přes stěny. Aplikace VR Elektrárny vám prostřednictvím obyčejného chytrého telefonu a jednoduchých VR brýlí (cardboardu) představí 3D modely nejdůležitějších zařízení jaderné a uhelné elektrárny a modely nejznámějších obnovitelných zdrojů energie. Na vlastní oči tak budete obdivovat například pohled z portálového jeřábu do reaktorové sály, animaci proudící. Jaderné elektrárny. 27. 5. 2008. Voda v sekundárním okruhu se mění na páru a sekundární okruh při tlaku asi 4,5MPa dadává do jednotlivých bloků turbín páru o teplotě 260°C. Sekundární okruh: Z parogenerátoru je odváděna pára do kondenzační turbíny, která má tři části. Jedna vyskotlaká část a dvě. Jaderné elektrárny 26 Elektroenergetika 1 Základní schémata jaderných elektráren -Zvýšená bezpečnost u jaderných elektráren s rychlými reaktory (reaktory chlazené tekutým kovem) -Vložený okruh mezi primární a sekundární okruhu je nutný ze dvou důvodů: •bezpečnější izolace radioaktivních izotopů obsažených připravujeme a řídíme investiční projekty všech profesích zejména strojní, elektro, měření a regulace, stavební a to na veškeré technologii elektrárny (primární okruh, sekundární okruh, rozvodny, řídicí systémy, čerpací stanice, chladící okruhy, dieselgenerátory, sklady použitého paliva, )

Elektrárny Jaderné elektrárny Dvouokruhová - chladivo je těžká nebo lehká voda, primární a sekundární okruh je oddělen parogenerátorem, tlakovodní reaktory 3. Tříokruhová - chladivem je tekutý sodík, v meziokruhu je opět tekutý sodík (při poruše nesmí dojít ke styku vody a radioaktivního sodíku), rychlé. C - primární okruh paliva. D - betonový a ocelový kryt jaderného reaktoru. E - betonová bariéra kontejnmentu (obálky jaderné části elektrárny) Vliv jaderné elektrárny na životní prostředí. neprodukuje skleníkové plyny (např. CO2) radioaktivní odpad je pod kontrolo Jak fungují JADERNÉ ELEKTRÁRNY. Jak fungují JADERNÉ ELEKTRÁRNY. Skip navigation Sign in. Search. Loading... Close. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue

Jaderné reaktory BWR. Elektrárny s reaktory BWR jsou tzv. jednookruhové. Pára pro pohon turbíny je vyráběna přímo v tlakové nádobě reaktoru. To znamená, že při problémech s palivem (např. netěsnost z důvodu zvýšení teploty) jsou radionuklidy poměrně snadno dále šířeny do technologických systémů elektrárny Sekundární okruh jaderné elektrárny (KKE/JES) STAG; Výstavba, montáž a provoz JE (KKE/JEV) STAG; Regulace jaderného bloku (KKE/JRE) STAG; Speciální technologie (KKE/JST) STAG; Měření v jaderné energetice (KKE/MJE) STAG; Montáž a provoz energetických zařízení (KKE/MPC) STAG; Mechanika tekutin 2 (KKE/MT2) STA Primární okruh Schéma jaderné elektrárny V parním generátoru se vyrábí pára pro turbínu. Parní generátor Schéma jaderné elektrárny Sekundární okruh slouží k přenosu energie páry a její přeměnu v otáčivý pohyb turbíny. Sekundární okruh Jaderná elektrárna V S T U P T E ( ke stažení ) Učivo o jaderné. Představení jaderné elektrárny zahrnuje 12 scén s modely vnějších i vnitřních zařízení. K nejpůsobivějším patří válcová reaktorovna jaderné elektrárny a objekty umístěné v kontejnmentu hlavního výrobního bloku - reaktor, parogenerátor a hlavní cirkulační čerpadlo. Sekundární okruh je zastoupen. Vyřazení jaderné elektrárny z provozu. Jaderná elektrárna a odpůrci její výstavby - fotogalerie. Závěr. Historie: O výstavbě jaderné elektrárny v lokalitě Temelín bylo rozhodnuto po expertním výběru stanoviště pro 4 bloky VVER 1000 v roce 1980. V roce 1982 byl uzavřen kontrakt na dodávku sovětského technického projektu

PRIMÁRNÍ OKRUH - energyweb

Další části J

 1. Proto je provoz elektrárny závislý na řece Vltavě, z níž odebírá technologickou vodu a současně do ní vypouští vody odpadní. Vyrobená pára je uvedena do turbíny. Elektrárna se skládá ze tří oddělených okruhů; primární, sekundární a okruh chladící vody
 2. Tematický okruh: Polovodiče, atomová fyzika Anotace: 1. jaderný reaktor typ PWR 2. palivové články 3. regulační a havarijní tyče 4. reflektor a tlaková nádoba 5. okruhy jaderné elektrárny XII 16­8:42 JADERNÝ REAKTOR A JADERNÁ ELEKTRÁRNA Jaderný reaktor •soustava, ve které může probíhat řízen
 3. Jaderné elektrárny Solární elektrárny Geotermální elektrárny Přílivové elektrárny V ČR se nejčastěji používají elektrárny tepelné, jaderné a vodní. V současné době rozlišujeme zdroje energie na Primární okruh Sekundární okruh Jaderný reakto
 4. ut) a poločasem.
 5. Například pro tlakové nádoby reaktorů jaderné elektrárny Dukovany má tato hodnota dosáhnout 0,8 dpa za asi 40 let provozu, zatímco u fúzních reaktorů pracujících v kontinuálním režimu (tedy ne u ITERu) má dávka ozáření neutrony dosáhnout až 150 dpa, tj. každý atom bude během provozu v průměru 150x vyražen ze své.
 6. Tematický okruh Klasické energie Téma Využití jaderné energie Ro čník 2. Autor Inessa Skleni čková Datum výroby 2.5. 2013 Anotace Prezentace slouží k rozší ření tématu Jaderná energie. Je ur čena pro výuku ekologie 2. ro čníku st řední školy

Obnovitelné zdroje energie: Model jaderné elektrárny

19. sekundární okruh 20. vodní pára 21. pumpa. Reaktor • původně město mladých leží 2 km od jaderné elektrárny - věkový průměr obyvatel nedosahoval ani 30 let - 47500 obyvatel • poslední sčítání lidu před evakuací (listopad 1985) • od 27. 4. 1986 evakuac Přes sekundární okruh pomocí systému kondenzace a cirkulační chladící vody - při normálním i abnormálním provozu v režimu výkonového provozu, najíždění a odstavování TG a v havarijním režimu po odstavení reaktoru, pokud jsou zajištěny pracovní nebo rezervní zdroje napájení. Obě jaderné elektrárny mají. Havárie elektrárny Jaslovské Bohunice A-1 byla nejzávažnější nehodou jaderné elektrárny v bývalém Československu. 22. února 1977 došlo v elektrárně A-1 v jaderných elektrárnách Jaslovské Bohunice k vážné jaderné nehodě

Dodávky hermetických spínačů do el. pohonů, sekundární okruh jaderné elektrárny Jaderná elektrárna Dukovany Dodávka sdružovacích skříní USS 01a, hermetická zóna, s certifikací LOCA Tyto reaktory mají sekundární okruh sloučený s primárním a jsou tak bez parogenerátorů. Technologicky jednodušší systém je ovšem zranitelnější v případě havárie. že budou odstaveny nejméně dvě jaderné elektrárny. 30. 5. 2011. Německá vláda rozhodla. Jaderné elektrárny uzavře do roku 2022 Jaderná elektrárna - okruhy Primární okruh Jaderné palivo Palivo Rychlé odstavení reaktoru Sekundární okruh - vznik elektřiny Kondenzátor Chladicí okruh Co s použitým palivem Skladování použitého paliva Elektrárna Dukovany - EDU Elektrárna Temelín Elektrárna Dukovany - EDU a ekologie Producenti elektrické energie Snímek 2

PPT - Jaderná elektrárna PowerPoint Presentation, free

jaderné elektrárny, primární, sekundární a terciální okruh. Podíl výroby elektrické energie v JE ve světě a u nás. Svět 2008 6,841 mld obyv. Spotřeba elektrické energie 2876 kWh/osobu a rok. Podíl JE 17%, největší podíl ve světě Litva a Francie. Instalovaná kapacita 380 000 MW Základní části jaderné elektrárny: JADERNÝ REAKTOR s OBĚHOVÝM ČERPADLEM (primární okruh) PAROGENERÁTOR (výroba páry), vícestupňová PARNÍ TURBÍNA, KONDENZÁTOR a ČERPADLO (sekundární okruh) CHLADÍCÍ VĚŽE, ČERPADLO (chladící-terciální okruh) PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SE Havárie v jaderné. Části jaderné elektrárny Primární okruh o Uvolnění tepla v jaderném reaktoru a jeho přenos do dalších částí elektrárny Sekundární okruh o Výroba elektrické energie na parní turbíně Terciální okruh o Chladící věže - chlazení kondenzující páry odcházející z turbíny 1

Jaderné elektrárny jsou v zásadě elektrárny tepelné, teplo potřebné pro přeměnu vody na páru získáváme jaderným štěpením. Počínaje turbínou pohánějící generátor je jaderná elektrárna vlastně stejná jako klasická elektrárna uhelná. Sekundární okruh je opět uzavřený okruh s demineralizovanou vodou. V. Sekundární okruh je tedy nejaderný a mezi jeho části patří například turbína. Teplo potřebné k výrobě páry vzniká řízenou štěpnou jadernou reakcí v jaderném reaktoru. Ten je součástí jaderné části elektrárny - primárního okruhu

Jaderná energetik

 1. ován štěpnými produkty. V důsledku havárie byla jaderná elektrárna A-1 definitivně z nejbližšího okolí elektrárny v důsledku zamoření životního prostředí.
 2. Tím je v případě jaderné elektrárny tepelná energie uvolňovaná při řízené štěpné reakci probíhající v jaderném reaktoru. Většina jaderných elektráren je dvouokruhová. Jaderné elektrárny tlakovodního typu, pracující v ČR, mají dva uzavřené chladicí okruhy: primární a sekundární
 3. Celý primární okruh je uzavřen do pevné a těsné železobetonové slupky. Jakákoli netěsnost palivových článků může znamenat uvolnění radioaktivních látek do primárního okruhu. Tam jsou však rychle zjištěny a hlavně neohrožují vnější okolí, do kterého zasahuje pouze sekundární okruh
 4. Schéma jaderné elektrárny a přeměna energií. Primární okruh Jaderných elektráren. Sekundární okruh Jaderných elektráren. Elektrické části Jaderných elektráren. Řízení provozu reaktorového bloku. Aktuální stav výstavby nových jaderných zdrojů. Aktuální stav výstavby nových jaderných zdrojů v ČR - Petr Závodsk
 5. Působením fúzních neutronů bude docházet k sekundární aktivaci konstrukce reaktoru a korozních produktů v chladících médiích, a proto budou reaktor a primární okruh elektrárny umístěny v ochranném kontejnmentu. V druhém ochranném kontejnmentu bude umístěno tritiové hospodářství
 6. okruhu. Primární okruh elektrárny je z bezpečnostních důvodů umístěn v tzv. kontejnmentu, který je ochrannou železobetonovou obálkou chránící jaderné části elektrárny proti vnějším vlivům jako je například pád letadla, či meteoritu. 3.2 Sekundární okruh
 7. Jaderné elektrárny v ČR: Temelín a Dukovany. Česká republika má dvě jaderné elektrárny: Jadernou elektrárnu Dukovany a Jadernou elektrárnu Temelín. Jejich provozovatelem je skupina ČEZ, jež neustále zvyšuje bezpečnost elektráren pomocí nejmodernějších technologií. Podle mnoha ukazatelů v současnosti neexistuje lepší.
Reference | ELEXIM – Speciální aplikace

Chceme se také podílet na dodávkách řízení pro plánovanou dostavbu jaderné elektrárny Pakš II, říká Karel Stočes, ředitel marketingu a obchodu divize Energetika. hlavního cirkulačního čerpadla a dalších částí včetně technologií pro sekundární okruh.. Nezkreslená věda - vzdělávací cyklus Akademie věd ČR Odborným garantem tohoto dílu se stal RNDr. Vladimír Wagner CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. K.. SEKUNDÁRNÍ OKRUH * Sekundárním okruhem v jaderné elektrárně je Nejhorší katastrofa jaderné elektrárny v historii. okruh kolem elektrárny zůstává veřejnosti nepřístupný. Reaktor číslo čtyři je pod ohromným betonovým krytem, který se pomalu rozpadá. Zbytek elektrárny přestal sice fungovat v roce 2 000

Jaderné elektrárny 14 Elektroenergetika 1 Jaderné palivo •Jaderným palivem v reaktoru jsou nejčastěji -Přírodní uran (U238 - 99,276%, U235 -0,7%) -Přírodní uran obohacený uranem U235 až na průměrnou hodnotu 3% -Směsné palivo MOX -vyrobené z ochuzeného uranu nebo plutonia •Vyrábí se ve formě kovu nebo v. Studenti se seznámí se základy jaderné energetiky a vývinu tepla v jaderných reaktorech. Dále budou probrány základy koncepce jaderné elektrárny, primární a sekundární okruh. Cílem je získání základní poznatků z oboru jaderně energetických zařízení, tak aby získal absolvent ucelenou představu o tomto oboru energetiky (jaderné elektrárny) patří například výroba izotopů pro lékařské a hospodářské účely. Sekundární okruh vede vodu až k turbíně. Vodní pára roztáčí turbínu a ta pohání generátor elektrické energie. V generátoru je mechanická energie rotac

Havárie elektrárny Jaslovské Bohunice A1 - Wikipedi

File:Nuclear power plant-pressurized water reactor-PWR

Poznejte, jak funguje jaderná elektrárna Elektřina

Jaderná elektrárna | Eduportál Techmania
 • Pánská taška na doklady adidas.
 • Hyundai štěpánekauto.
 • Svetova literatura po 1945.
 • Indoor aktivity.
 • Energetické nápoje škodlivost.
 • Google doodle run.
 • Koupit macbook.
 • Wall street english.
 • Tepelné čerpadlo vzduch voda 5kw cena.
 • Copper canyon.
 • Sněhové podmínky bedřichov.
 • Modely lodí heureka.
 • Kdy sázet cibulky krokusů.
 • Kaledonské hory mapa.
 • Hitlerjugend dýka.
 • Aktivity pro nejmenší svojtka.
 • Deforestation map.
 • To kniha recenze.
 • Výroba střelného prachu ve středověku.
 • Yamaha psr e463 cena.
 • Format factory free download for windows 7.
 • Potvrzení od lékaře do práce cena.
 • Avengers pro deti.
 • Kamerový systém full hd.
 • Kik dornych.
 • Správný úchop lžíce.
 • Rusky toy.
 • Zkřížená lateralita test.
 • Rhodiované stříbro alergie.
 • Osivo zeleniny.
 • Tamiko bolton.
 • Hummer h4 cena.
 • Drevene schody.
 • Aktivní zóna komunikace.
 • Info usti nad labem.
 • Diana rossová ross naess.
 • Clashofclans pc.
 • Nepárový elektron.
 • Trucker magazín.
 • Nikola tesla pán blesků.
 • Čínská přísloví o manželství.