Home

Povinnost občanský průkaz

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou je povinen mít každý občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Povinnost mít občanský průkaz se vztahuje i na osoby, kterým byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům Vzor eOP Občanské průkazy. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 1. Nemáme povinnost nosit u sebe občanský průkaz, máme však povinnost prokázat svou totožnost policii (i městské). A to je možné i jinými doklady, případně jejich kombinací. 2. Pokud odmítneme prokázat policii totožnost, dopouštíme se přestupku se sankcí do 1000 Kč Zakopaný pes ovšem tkví v tom, že povinnost mít občanský průkaz neznamená mít jej stále u sebe. Předešlá právní úprava2) naopak tuto povinnost stanovovala. Takže kupříkladu při vynášení odpadků před dům bez OP netřeba obav z možné pokuty od náhodně se vyskytnuvšího policisty za jeho zapomenutí Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak. (2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu.

O průkaz se doporučuje požádat měsíc před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, je třeba předložit opět rodný list, popřípadě další doklady.. Za první vydání průkazu, nebo za žádost vydání nového průkazu z důvodu vypršení jeho platnosti nehradíte nic Zaprvé povinnost mít občanský průkaz neznamená mít jej stále u sebe. Tento imperativ byl stanoven zákonem, který již dnes neplatí. Zadruhé máte povinnost prokázat totožnost, ne ukázat občanský průkaz, a to si pamatujte, protože v tom je zakopaný pes. Totožností jsou jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 100 Kč). Lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 30 dnů 2. Občanský průkaz. Vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině. K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3, b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d)

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím Občanský průkaz je základní identifikační dokument, který by měl mít každý občan České republiky.Přičemž povinnost tento osobní doklad vlastnit má každý občan ČR starší 15 let. Občanský průkaz mají i občané s omezenou svéprávností Pokud občanský průkaz s aktivovaným čipem ztratíte nebo vám bude odcizen, můžete na lince 225 514 777 čip zablokovat. Po zablokování čip už nejde znovu aktivovat a je nutné požádat o nový občanský průkaz za poplatek. Současně je ztrátu či odcizení třeba nahlásit na Policii ČR nebo na úřadě obce s rozšířenou.

ČÁST PÁTÁ PŘESTUPKY § 16a Přestupky fyzických osob (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3, b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1. Dříve byla povinnost nosit u sebe občanský průkaz stanovena zákonem. Odtud asi pochází mýtus, že občanku musíme mít vždy u sebe. To se však v roce 2000 změnilo a v zákoně o občanských průkazech zůstalo pouze ustanovení o tom, že každý občan starší 15 let je povinen mít občanský průkaz Dcera odmítla ukázat občanský průkaz, protože policie prý neuvedla patřičný důvod. To vzbuzuje otázku, zda u sebe občanský průkaz musíme mít a zda máme povinnost ho ukázat. Na první otázku je odpověď jasná, nemusíme. Povinné nošení občanských průkazů už 17 let neplatí. Máme jen povinnost prokázat svou totožnost

Povinnost mít občanský průkaz. Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl věku 15 let a má pobyt na území Československé republiky; ministerstvo vnitra může stanovit výjimky pro určité skupiny občanů. § 3. Průkazní moc občanského průkaz Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Občan je povinen požádat o vydání svého prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let Starší generace má možná ještě zažité povinné nošení občanských průkazů, tento zákon už ale 16 let neplatí - povinné je pouze prokázat svou totožnost. To lze ale i jinými způsoby než předložením občanky. Buď má člověk u sebe řidičský průkaz či cestovní pas, nebo mohou policisté ověřit totožnost alternativně podle údajů z evidence obyvatel: podle.

poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c), tj. do 15 pracovních dn a) poruší povinnost mít občanský průkaz, b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů Žádost o nový občanský průkaz. Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. Na jiné přepážce tedy zažádáte o nový občanský průkaz. Poplatek se neplatí. Nový občanský průkaz bývá k vyzvednutí do 30 dnů Vlastnit občanský průkaz je povinnost pro osoby starší 15 let, nicméně jej lze vydat i mladším dětem. Platnost dětské občanky je 5 let a umožňuje cestování v rámci EU. Zažádat o ni a vyzvednout ji může pouze zákonný zástupce dítěte. Občanský průkaz slouží k prokázání totožnosti poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3, b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c), d

Češi, jako občané Evroé unie, nemusí při překračování státních hranic v rámci schengenského prostoru předkládat ani cestovní pas, ani občanský průkaz. Přesto se ale doporučuje mít jeden z těchto dokladů u sebe pro případ, že byste museli prokázat svou totožnost Jak a kde požádat o občanský průkaz a co k tomu potřebujete Legislativa: vyhláška č.642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech zákon č.328/1999, o občanských průkazech Odkazy: stránky MVČR- občanské průkazy Související ŽS: Přihlášení k trvalému pobyt Občan s trvalým pobytem na území ČR, který dosáhl věku 15 let, nemá omezenou svéprávnost a nemá občanský průkaz, má povinnost požádat o vydání občanského průkazu do 30 dnů poté, co dosáhl věku 15 let. Občanský průkaz může mít také občan mladší 15 let, občan s omezenou svéprávností nebo občan bez. a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst.3 b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst.1 písm

poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3, b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c), d Existuje několik variant, kdy budete žádat o občanský průkaz. Přečtěte si, v jakých situacích tak budete muset učinit, co budete pro vyřízení dokladu potřebovat a kde průkaz získáte. První občanský průkaz. Povinnost zažádat o první občanský průkaz (OP) máte do 30 dní od vašich 15. narozenin. Na úřad si s sebou. Tato povinnost v sobě však nijak nezahrnuje povinnost mít průkaz u sebe, tedy jej nosit. Historicky existovala povinnost mít občanský průkaz u sebe pouze v letech 1953-1958, kdy vládní nařízení o občanských průkazech stanovilo, že občan je povinen neustále nosit občanský průkaz a prokazovat se jím na vyzvání orgánů k.

Kdo po mě může žádat občanský průkaz, jestli je to napsané v nějakém zákoně a kde? Na úřadech ať už státních nebo soukromých, bankách apod. se často vyžaduje předložení občanského průkazu, někdy nabídnu jiný doklad a odmítnou mě s tím, že se mi mohou věnovat (např. prodloužit platnost průkazky v knihovně) teprve až předložím občanský průkaz Povinnost mít, tedy vlastnit občanský průkaz, má každý, kdo dosáhl věku 15 let a má trvalé bydliště na území ČR. Takovou povinnost mají i ti, kterým byla svéprávnost omezena. Na rozdíl od jiných zemí EU, vychází česká právní úprava z toho, že je povinností nikoliv právem občana mít občanský průkaz Protože přestupku se dopouští fyzická osoba tím, že poruší povinnost mít občanský průkaz. Podle zákona je povinen mít občanský průkaz občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Rovněž tak je přestupkem stav, kdy někdo nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do třiceti dnů po. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Od 1. 1. 2012 pak navíc lze občanský průkaz na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (§ 2 odst. 4) Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. (3) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník (dále jen opatrovník)

Občanský průkaz epravo

Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republik

Občanský průkaz je průkaz totožnosti používaný v Česku a na Slovensku (dříve také v Československu) k identifikaci obyvatel - k prokázání totožnosti.Občanský průkaz je vydáván všem občanům s trvalým pobytem na území státu po dosažení patnácti let věku nebo v případě zájmu prakticky ihned po narození (avšak za příplatek 50 Kč a platností pouze 5 let. - poruší povinnost mít občanský průkaz - poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím - nepožádá ve lhůtě 15 dní o vystavení nového občanského průkazu, viz výše - ani po opakované výzvě osobně nepřevezme občanský průkaz Průkaz totožnosti ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 253/2008 Sb., lze bez souhlasu držitele pro účely zákonem stanovené kopírovat a v kopiích uchovávat jen tehdy, když to zákon výslovně ukládá, tedy pokud ze zákona kopírování takového dokladu vyplývá jako uložená povinnost Na úřadě předloží dosavadní občanský průkaz s potvrzením o změně stavu. Je vhodné přinést i oddací list, i když tato povinnost není stanovena zákonem. Rozvod. O nový občanský průkaz musí občan požádat do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství

Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f)) Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl. Výzvu váš občanský průkaz, prosím nebo nápis občanský průkaz předložte bez vyzvání znají důvěrně především starší generace. Časté prokazování totožnosti nebo peněženky plné průkazek s fotografií a osobními údaji však nejsou totalitní minulostí, setkáváme se s nimi stále. A častěji, než je v demokratických zemích zvykem poruší povinnost mít občanský průkaz, poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů

Nevěřte mýtům o občanském průkazu ParlamentniListy

Nová právní úprava určila povinnost mít občanský průkaz pro všechny občany s trvalým pobytem na území Československé republiky, kteří dosáhli 15 let. Toto nařízení zavedlo povinnost občana neustále nosit OP a prokazovat se jím na vyzvání k tomu zmocněných orgánů Žádný český zákon neukládá povinnost mít občanský průkaz u sebe. Samozřejmě to zjednodušuje vaši identifikaci, ale tato povinnost ze zákona není, poznamenal Mlsna. Nikdo nepředpokládá, že by děti nutně musely mít tento průkaz každý den u sebe. Identifikační karta by byla podle ministerstva zdarma

Občanský průkaz 4. Základní informace k životní situaci. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. poruší povinnost chránit.

Nemáme povinnost nosit u sebe občanský průkaz, máme však povinnost prokázat svou totožnost policii (i městské). A to je možné i jinými doklady, případně jejich kombinací. 2. Pokud odmítneme prokázat policii totožnost, dopouštíme se přestupku se sankcí do 1000 Kč. Navíc se vystavujeme hrozbě, že ke zjištění. Občanský průkaz. Pokud přijdete o občanský průkaz, ať už odcizením nebo ztrátou, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně ohlásit úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. Pokud by se jednalo o odcizení, musíte krádež nahlásit na policii Informace pro žadatele o občanský průkaz (informace platné od 01.07.2018) Kde můžete žádat: o nový občanský průkaz si můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22), podání není podmíněno místem trvalého pobytu O nový občanský průkaz máte povinnost žádat do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení. Počítejte s poplatkem 100 Kč. Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 100 Kč)

Povinnost mít u sebe občanský průkaz Odpovědi

Zákon o občanských průkazech - ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI A

Víza, pasy, občanky - co a kam budete potřebovat

Občanský průkaz: Kolik stojí občanka na počkání? E15

Ze zákona by občanský průkaz měl obsahovat pouze údaje nezbytně nutné k identifikaci osoby, to znamená, že odpadla povinnost uvádět údaje o rodinném stavu. Volitelnými jsou i údaje o registrovaném partnerství, tituly a akademické hodnosti, vysvětluje za Ministerstvo vnitra Břetislav Oliva Navíc je problém v tom, že po změně trvalého pobytu máte zákonnou povinnost do 15 pracovních dnů požádat o nový občanský průkaz. Jen pro úplnost dodávám, že změnu trvalého pobytu je možné provést pouze na úřadu, do jehož správního obvodu adresa spadá Občanské průkazy - od 1.7.2018. Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin), žádost lze podat i na Ministerstvu vnitra

Občanský průkaz. Pokud navzdory sebelepší péči občanku neochráníte - čili ji ztratíte, někdo vám ji ukradne nebo ji zničíte, máte povinnost to neprodleně ohlásit městskému úřadu s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. V případě krádeže by však vaše první cesta měla mířit na policii Občanský průkaz. Matrikářka vám po obřadu odstřihne levý dolní roh občanky (změníte-li bydliště, odstřihává pravý dolní roh). Od této chvíle jste povinni nechat si do deseti dní vystavit nový občanský průkaz. V zákoně chybí pokuty pro ty, kteří zapomenou a tak záleží čistě na úřadu, do jehož kompetence.

Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. • Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. • Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evroé unie Cestovní doklady pro občany EU Koronavirus: Bezpečné obnovení cestování. Jako státní příslušník členské země EU nemusíte při překračování státních hranic v rámci schengenského prostoru předkládat ani cestovní pas, ani občanský průkaz.. K překročení hranic mezi zeměmi schengenského prostoru en cestovní doklad nepotřebujete, doporučuje se mít cestovní. Termíny. Do 15 dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu máte povinnost požádat o nový občanský průkaz. Lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 30 dnů.. Pokud potřebujete nový občanský průkaz na počkání, vydá vám jej obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého pobytu Občanský průkaz v užívané zkratce OP, je veřejná listina, kterou fyzická osoba prokazuje svoji totožnost. OP identifikaci osoby opírá o identifikační znaky. Neměnným, trvalým, konstantním identifikačním znakem je pouze datum narození. Další znaky, které nemusí být konstantní, je příjmení a křestní jméno

Nastavení EET | EKONOM účtenka

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 5 Průkaz totožnosti je doklad, který obsahuje oficiálně potvrzené základní údaje o svém držiteli, obvykle zejména jeho celé jméno, fotografii a datum narození, ale může obsahovat i další údaje, třeba rodné číslo, povolání, adresu bydliště, vyznání nebo národnost.V moderní době může mít podobu čipové karty a kromě fotografie obsahovat i biometrické údaje a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužití

Průkaz totožnosti není jen občanský průkaz

Věstníky. Věstníky jsou publikační sbírky předpisů a metodických pokynů vydávané ústředními správními orgány a dalšími subjekty Kdo je povinen mít občanský průkaz. občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky; Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy občan dosáhl věku 15 let Tag: povinnost žádat o občanský průkaz. Váš nový trvalý pobyt. Co musíte doložit při žádosti o občanský průkaz. Informace jsou čerpány z informačních materiálů ÚMČ Prahy 7 aktualizované ke dni 1. 1. 2016 (I) Při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se nevyplňuje žádost. Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. OP lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

 1. Pro vycestování do států EU je cestovním dokladem cestovní pas i občanský průkaz. Pro tuto situaci lze kromě cestovního pasu dítěte použít rovněž občanský průkaz dítěte, neboť od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let
 2. Povinnost předkládat občanský průkaz. 30.04.2013 | Poskytované informace 2013 Číslo jednací: 106 - 20/2013 Datum doručení žádosti dne: 18. 4. 2013 Informace byla poskytnuta dne: 29. 4. 2013 . Záznam o poskytnuté informace
 3. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává s dobou platnosti 6 měsíců, 3 měsíce a 1 měsíc.. Občanský průkaz leze vydat a na dobu 6 měsíců a to z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné.
 4. Obecně se doporučuje, aby si lidé o nový občanský průkaz požádali 30 - 60 dnů před koncem platnosti. Platí přitom povinnost každého požádat si o nový průkaz nejpozději do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti. Nový doklad se vydává do 30 dnů ode dne podání žádosti

Osobní doklady Užitečné informace pro Čechy žijící v

 1. Za občanský průkaz zaplatíte padesát korun, za pas rovnou stovku. Oba doklady sice máte na pět let, ovšem za předpokladu, že dítě radikálně nezmění vzhled. A než se při další cestě za půl roku či za rok nervovat, zda úředník shledá vizáž vašeho dítěte odpovídající fotografii na průkazu, pořizují rodiče.
 2. Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, přijmení, rodné číslo, podobu a státní občanství ČR, jakož i další údaje v ní zapsané. Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis
 3. Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy občan dosáhl věku 15 let
 4. Povinnost mít u sebe občanský průkaz - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Povinnost mít u sebe občanský průkaz. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac
 5. Tuto povinnost nemají ani občané po změně trvalého pobytu, svatbě, rozvodu nebo ovdovění. O občanský průkaz nemusejí žádat ani občané, kteří dovršili 15 let a občanský průkaz zatím nemají. Po skončení nouzového stavu, tj. od 18. 5. 2020, se již nelze prokazovat totožnost dokladem, který pozbyl platnosti po 1. 3. 2020
 6. poskytnout zaměstnavateli doklady nutné pro vznik pracovního poměru - například výpis z rejstříku trestů, doklad o zdravotní způsobilosti (vstupní lékařská prohlídka), občanský průkaz, doklady o ukončeném vzdělání, doba praxe, řidičské oprávnění požadované skupiny atd

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazec

 1. Občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydávaný ve lhůtě 30 dnů) lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu.
 2. Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy občan dosáhl věku 15 let
 3. Kdy je povinnost nosit sebou občanský průkaz? Podívejte se na odkaz. Další informace : Je možnost dohledat starý občanský průkaz ? Odevzal jsem ho před 40 lety při výměně za nový.Hodil by se mi pro potvrzení o zaměstnání. Další informace : Jak získat zbrojní průkaz
 4. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena). poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d)
 5. řidičský průkaz, průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu při ztrátě, poškození nebo odzicení občanského průkazu, doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt
 6. jiná osoba), která prokáže svoji totožnost, předloží dosavadní občanský průkaz žadatele, případně doloží změnu údajů a předá telefonní kontakt na držitele OP, příp. jinou osobu. Pro občana, který trvale žije v domově pro seniory či je umístěn v nemocnici nebo jiném podobném zařízení, lze žádost vyřídit.

Portál veřejné správ

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3 zákona, b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) zákona, tj. do 15 pracovních dnů O občanský průkaz žádá: občan starší 15ti let. za občana mladšího 15ti let žádá a vyhotovený občanský průkaz přebírá jeho zákonný zástupce.Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15ti let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou. Řidičský průkaz máte povinnost si změnit, i když se přestěhujete a spadáte do jiné obce, doporučuje se postupovat tak, že si nejprve vyřídíte nový občanský průkaz a do 5 dnů od jeho obdržení si zažádáte o změnu řidičského průkazu. Odevzdání řidičského průkazu

Nový občanský průkaz - výměna Vím, jak n

Žádost o nový občanský průkaz. První kroky po ohlášení změny místa trvalého pobytu vedou k vyřízení nové občanky. Ze zákona totiž máte po změně trvalého bydliště povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. Poplatek se nehradí Občanský průkaz je doklad totožnosti.. V ČSR byly občanské průkazy zavedeny vládním nařízením č. 481/1919 Sb. z. a n., kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace, vydaného k provedení císařského nařízení č. 31/1857 ř. z., o zavedení nového pasového systému Tato webová stránka používá soubory cookies za účelem poskytování svých služeb, přizpůsobení reklam a analýzy návštěvnosti. Informace, které se týkají vašeho používání webové stránky, sdílíme se společnostmi Google, Facebook a Seznam Povinnost energetického štítku při prodeji nemovitosti řeší od 1. ledna 2014 také nový občanský zákoník v tzv. předsmluvním ujednání. Jde o podmínku, podle které je nutné seznámit kupujícího se všemi okolnostmi nemovitosti a dokumenty, které s objektem souvisí. Mezi ně patří také energetický průkaz a štítek

Elektronické občanky startují, projděte si průvodce

 1. Občanský průkaz je v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a rady č.910/2014 (eIDAS) kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů. Do čipu občanského průkazu lze vygenerovat kryptografické klíče a zapsat kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis
 2. Zákon o občanských průkazech - ČÁST PÁTÁ - PŘESTUPKY
 3. Bez občanky ani na krok - povinnost, nebo mýtus? — ČT24
 4. Máme povinnost nosit u sebe občanku? Musíme ji policistům
 5. 75/1957 Sb. Zákon o občanských průkazec
 6. První občanský průkaz - Pardubic

Musíme u sebe nosit občanky? A jak lze prokázat totožnost

 1. MČ Praha 4: Osobní doklady a trvalý pobyt - Vydání
 2. Vydání občanského průkazu mukolin
 3. Změna trvalého bydliště 2020: postup a ohlášení Finance
 4. Výměna občanského průkazu - kde o ni zažádat a kolik stojí
 5. ZÁKON o občanských průkazech - Sbírka zákonů
Ekologické likvidace vozidel | Autoslužby Drásov a ČimeliceVýkup autovraků Frýdek místekSdíletZrušení účtu u České spořitelny, ČSOB či KBNorsko - informace o zemi | eTravelČerná Hora základní informace o zemi | eTravel
 • Hnědá skvrnitost papriky.
 • Happy shop ostrava.
 • Visutá lanovka v čr.
 • Přirovnání hloupý jako.
 • Renishaw 3d tisk.
 • Malování přechod barev.
 • Vtipy na ano.
 • Selincro prodej.
 • Nejlepší hlídací pes k dětem.
 • Maui.
 • Komorové tachykardie léčba.
 • Jantar baltské moře.
 • Hry na ipad zdarma.
 • Vynález kalendáře.
 • Noah kosmetika.
 • Neporazitelny 3 online film cz dabing zdarma.
 • Termostat t6.
 • Dvořákovo gymnázium kralupy ředitel.
 • Tourettův syndrom sprostá slova.
 • Malé pařníky.
 • Školská poradenská zařízení zákon.
 • Lak pod led lampu.
 • Bláznova ukolébavka akordy.
 • Statistický výběr.
 • Volvo fh16 prodej.
 • Hovawart nemoci.
 • Satko nositko.
 • Výstava karavanů praha 2019.
 • Training for marathon 6 weeks.
 • Nápravy knott.
 • Čím odmastit před lepením.
 • Polní plevel druhy.
 • Peel p45.
 • Xbox 360 zdroj sviti cervene.
 • Hry pro dívky online.
 • Umělý vývod z ledviny.
 • Asahi cz.
 • Natrum muriaticum d6.
 • Blázen tarot.
 • Volná místa ministerstvo dopravy.
 • Půjčovna kostýmů ostrava vitkovice.