Home

Funkce tangens příklady

Tangens - slovní úlohy a příklady Tangens je goniometrická funkce. V pravoúhlém trojúhelníku je definován jako poměr protilehlé a přilehlé odvěsny k danému úhlu. Algebraicky je definován jako podíl sinu a kosinu daného úhlu. Je periodický s periodou π = 180°. Počet nalezených příkladů: 14 Funkce tangens a kotangens jsou obě funkce liché. Pro každé reálné číslo , kde , platí . A pro každé reálné číslo , kde , platí . Jednoduše to odůvodníme následujícími rovnostmi. Pro každé platí a pro každé platí . Tyto vlastnosti můžeme ověřit z grafů obou funkcí, tyto grafy jsou souměrné podle počátku

TANGENS Každému ostrému úhlu přísluší právě jedna hodnota funkce tangens. TANGENS TANGENS Jednotková kružnice TANGENS Úkol Odvoď hodnoty funkce tangens pro úhly 30°, 45° a 60°. (Návod: Použij rovnostranný a rovnoramenný pravoúhlý .) TANGENS TANGENS TANGENS Tabulka důležitých hodnot funkce tangens PŘÍKLADY 1 TANGENS Každému ostrému úhlu přísluší právě jedna hodnota funkce tangens. TANGENS TANGENS Tabulka důležitých hodnot funkce tangens PŘÍKLADY 1. Pod jakým úhlem stoupá schodiště, jestliže každý schod je 30 cm široký a 12 cm vysoký? PŘÍKLADY 3

Rozšiřující učivo základní školy. Zavedení pojmu goniometrické funkce ostrého úhlu libovolného pravoúhlého trojúhelníku. Prezentace funkce tangens, příklady použití funkce v planimetrii a praxi Funkce tangens. Funkce tangens je definována v pravoúhlém trojúhelníku jako poměr protilehlé a přilehlé odvěsny. Jejím grafem je tangentoida. Funkce je definována v intervalu od 0,5 π + kπ do 1,5 π + kπ radiánů a nabývá hodnot od - ∞ do ∞. Gra Procvič si příklady na Goniometrii a Trigonometrii. Sinus, kosinus, tangens i kotangens, Pythagorovu, sinovou i kosinovou větu najdeš na Priklady.com Tangens a kotangens (cotangens) # Existují ještě dvě další goniometrické funkce, tangens a kotangens. Hlavní rozdíl oproti předchozím goniometrickým funkcím je ten, že tangens a kotangens pracuje pouze s odvěsnami, nepracuje s přeponou. Tangens úhlu alfa se rovná poměru délky protilehlé odvěsny ku délce přilehlé odvěsny

Graf funkce tangens a kotangens -% Goniometrie a trigonometrie . Zavřít. Návaznosti. Řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na -% Vlastnosti funkcí tangens a cotangens. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min . Obor hodnot -% Tangens a cotangens -% Definiční obor. Vzorce pro goniometrické funkce. V této poslední kapitole uvedeme přehled základních vztahů mezi jednotlivými goniometrickými funkcemi sinus, kosinus, tangens a kotangens a také připojíme jejich jednoduchý důkaz nebo alespoň poznámku, jak by se daný vztah odvodil Tangens goniometrická funkce. V pravoúhlém trojúhelníku je jako poměr protilehlé odvěsny úhlu a přilehlé odvěsny úhlu. tg alfa = a / b Příklad: a = 4, b = 2 tg alfa = 4 / 2 tg alfa = 2 Test Rozhodněte zda je výsledek správný. Po stisku tlačítka dojde k vypsání nového příkladu

Funkce sinus a kosinus, jak víme, mají nejmenší periodu a funkce tangens a kotangens mají nejmenší periodu . Využití této informace uvidíme na následujících příkladech. Příklady 12 - Graf funkce tangens a kotangens (MAT - Goniometrie a trigonometrie) Isibalo. Goniometrické funkce - příklady - Duration: 20:34. Tomáš Chabada 43,120 views. 20:34 Funkce sinus: Sinus.xls (58,5 kB) Speciální goniometr. funkce: Special.xls (195,5 kB) Funkce tangens: Tangens.xls (58 kB) Řešení trigonometrických úloh: Trigonometrie.xls (24 kB) Úvod Výtvarná výchova Malba Abstrakce, exprese Akvarel - džbán Akvarel - portrét Barevná tuš - hlava Abstrakce - pastel. Tangens je goniometrická funkce.Je to funkce transcendentní, nelze ji obecně vyčíslit pomocí konečného počtu elementárních operací.. Pro označení této funkce se obvykle používá značka tan (v českých publikacích běžně též tg) doplněná značkou nezávisle proměnné (zpravidla úhlu).. V pravoúhlém trojúhelníku (pro ostrý úhel) je tangens úhlu definován jako. Priklady.com - Sbírka úloh: Goniometrie a Trigonometrie Vypočítej velikosti zbývajících stran a úhlů pravoúhlého trojúhelníku ABC, jestliže je dáno : (použij Pythagorovu větu a funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens

Trigonometrie - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Tangens a kotangens jako funkce -% Goniometrie a trigonometrie . Návaznosti. Praktické odvození všech hodnot -% Goniometrie a trigonometrie . Řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na -% Kompletní tabulka hodnot. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min. Další příklady z goniometrie. Ukážeme si, proč poměru dvou stran v pravoúhlém trojúhelníku vždy odpovídá pouze jeden úhel. Zadefinujeme si funkce sinus, cosinus, tangens a cotangens jako poměry přepony, protilehlé a přilehlé strany. Vysvětlíme si, jak s pomocí goniometrických funkcí určovat délky stran a velikosti. Funkce tangens α je goniometrická funkce definovaná pomocí funkcí sinus a kosinus a má tvar: V pravoúhlém trojúhelníku je funkce dána podílem protilehlé a přilehlé odvěsny. procvičovací příklady 1. Délka a šířka obdélníku jsou v poměru 8 : 5. Jak velké úhly svírá úhlopříčka obdélník Výklad lineární funkce pro SŠ a nižší gymnázia. Definice, shrnutí všech vlastností a řešené příklady od Dr. Matiky

Funkce ARCTG vrátí arkus tangens hodnoty v radiánech. Příklady použití. ARCTG(0) ARCTG(A2) ARCTG(1) Syntaxe. ARCTG(hodnota) hodnota - hodnota, pro kterou se má vypočítat arkus tangens.; Poznámky. Pokud chcete výsledek funkce ARCTG převést na stupně, použijte funkci DEGREES.. Tangens je periodická funkce, a tudíž má její arkus mnoho výsledků Goniometrické funkce na jednotkové kružnici - Karta. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny Příklady základ: =SIN(PI()) Jak vypadají funkce sinus, kosinut, tangens a kontangens (1/tangens) pokud se vynesou do grafu (pro úuhel 0° - 360°). Úpravy funkce sin. Jak na úpravy funkce sinus. Mám na mysli změnu periody, velikosti, posunutí sinusovky. Více v animovaném gifu Goniometrické funkce; Goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku; Graf funkce sinus a kosinus, využití k řešení úloh; Graf funkce tangens, využití k řešení úloh; Další užití goniometrických funkcí; Goniometrické funkce kolem nás; Závěrečné opakování algebry a geometrie 9. ročník Goniometrie. Matematika SŠ » Goniometrie » . aktualizováno: 11. 8. 2020 23:41. 1: Vlastnosti funkcí. 040101: Opakování vlastností funkcí: Lekce; Příklady

Tangens - slovní úlohy z matematik

Funkce tangens a kotangens - Univerzita Karlov

Goniometrické funkce tangens a kotangens: Testy a párovací hry. Sinus, kosinus, tangens a kotangens. Trigonometrie. Goniometrické rovnice a nerovnice. Neriskuj, AZ kvíz a Odkryj obrázek. Krokované příklady. Zajímavosti. How many ways are there to prove the Pythagorean theorem? The Prisoner's Dilemma; Více. Akce Tímto bych funkci sinus a cosinus považoval za uzavřenou, ukázali jsme si příklady a zejména metodu jak pracovat se vzdálenostma,ve smyslu, že stačí znát hodnoty úhlu pro kladné výsledky a zbytek si odvodíme. Přejděmě k funkci tangens, a to stručne a výstižně: Funkce tangens - graf - tg(x Funkce TG vrátí tangens zadaného úhlu v radiánech. Příklady použití. TAN(PI()) TAN(A2) TAN(1) Syntaxe. TAN(úhel) úhel - úhel, jehož tangens se má najít, v radiánech.; Viz také. TANH: Funkce TGH vrátí hyperbolický tangens reálného čísla.. SINH: Funkce SINH vrátí hyperbolický sinus reálného čísla.. SIN: Funkce SIN vrátí sinus zadaného úhlu v radiánech Lineární goniometrické rovnice - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Zatímco funkce sinus a kosinus lze sestrojit takto jednoduchým způsobem, konstrukce hodnot ostatních funkcí je o něco složitější. Běžně se používá ještě konstrukce funkcí tangens a kotangens, i když se v českých učebnicích matematiky používá postup trochu jiný, než je ten na sousedním obrázku

Tangens - slovní úlohy z matematiky (strana 7

 1. Výklad, řešené příklady + procvičení. ČÁST-1. 3 kredity. Goniometrické funkce - tangens. Tangens se jednoduše definuje na jednotkové kružnici (kružnici se středem v počátku a s poloměrem 1): Je-li v.. Řešené příklady - goniometrické funkce . Goniometrické vzorce. Goniometrický tvar komplexního čísla. Hornerovo schéma
 2. Vrátíme se k defini čnímu oboru. Pokud není defini ční obor u funkce dané vzorcem uveden, má se za to, že do n ěj pat ří všechna čísla, pro která m ůžeme hodnotu vypo čítat. Př. 5: Ur či defini ční obor funkce. a) y x= −2 1 b) 1 y x = c) y x=2 d) y x= a) y x= −2
 3. Kalkulačka online s pokročilými funkcemi, statistickými a jinými výpočty. Nápovědu k jednotlivým funkcím (tlačítkům) zobrazíte najetím myší nad dané tlačítko.. Kalkulačku můžete ovládat pomocí myši i klávesnice jako obyčejnou kalkulačku. Klávesy pro pro jednotlivé funkce zobrazíte najetím myší nad tlačítko na kalkulačce
 4. Goniometrické funkce: Goniometrické funkce - teorie: Goniometrické funkce: Goniometrické rovnice - příklady: Trigonometrické věty: Řešení trojúhelníku pomocí sinové a kosinové věty - příklady. Soubor je vytvořen v Excelu a vyexportován do pdf - vhodnější pro prohlížení než pro tisk. kosinus a tangens.

Author: ��Jaroslava Horov� Created Date: 4/27/2008 10:41:26 A Goniometrické funkce - tangens Tangens se jednoduše definuje na jednotkové kružnici (kružnici se středem v počátku a s poloměrem 1): Je-li v průsečíku jednotkové kružnice s kladnou poloosou x vztyčena tečna k této kružnici (kolmá na osu x), je tg α rovna y-ové souřadnici průsečíku této tečny s přímkou koncového ramene úhlu α s počátečním ramenem v kladné. Funkce není spojitá v π/2 + kπ, protože tg x = sin x / cos x. cos x ≠ 0 takže x ≠ π/2 + kπ. Proto x = π/2 + kπ nemůže patřit do definičního oboru funkce tangens. Oborem hodnot této funkce jsou všechna reálná čísla. Grafem funkce tangens je periodicky se opakující křivka zvaná tangentoida (perioda je π)

Funkce tangens - Digitální učební materiály RV

Příklady. f. 1 (x): y = 4 tg(x). Na grafu jsou znázorněny funkce f. 1 (x) -zeleně a f 2 (x): y = tg(x) - modře. U funkce f. 1 (x) je hodnota konstanty a= Graf funkce tangens posuneme o @i\,\dfrac \pi 3\,@i jednotek ve směru osy @i\,x\,@i doleva. Graf funkce @i\,f\,@i má svislé asymototy @i\,x=\dfrac\pi 6+k\pi,\ k\in\mathbb Z@i. Do stejného obrázku zakreslíme graf konstantní funkce @i\,g(x)=\dfrac {\sqrt 3}3@i, viz následující obrázek Tangens, kotangens - posun grafu po ose y. Graf harmonických funkcí f(x): y= a tg(bx+c)+d, g(x):y= a cotg(bx+c)+d , kde a,b,c,d jsou reálné konstanty, a,b≠0 Konstanta d ovlivňuje průběh funkce následovně: d kladná hodnota d značí posun grafu funkce v kladném směru osy Logaritmická funkce je definována pouze pro kladná reálná čísla. Základ logaritmické funkce musí být ze sjednocení intervalů: 0;1 1; . 16.3. Urči definiční obor funkce : tg 3 fy x . ŘEŠENÍ: a) 32 5 6 x k x k b) tg 0 3 3 3 x xk x k Z 5; k 36 Df R k k Funkce tangens je definována pro všechna reálná čísla různá od 2 k Teorie sférické trigonometrie Trigonometrie (z řeckého trigónon = trojúhelník a metrein= měřit) je oblast goniometrie zabývající se praktickým užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících. Trigonometrie se dělí na rovinnou a sférickou. Goniometrie (z řeckého gónia = úhel a metrein= měřit) je oblast matematiky, která se zabýv

Funkce tangens — online kalkulačka, graf, vzorc

Funkce sinus roste od 1 do +1 na intervalu D ˇ 2 + 2kˇ; ˇ 2 + 2kˇ E a klesÆ od +1 do 1 na intervalu ˝ ˇ 2 + 2kˇ; 3ˇ 2 + 2kˇ ˛. Funkce kosinus klesÆ od +1 do 1 na intervalu h2kˇ;ˇ+2kˇia roste od 1 do +1 na intervalu h ˇ+ 2kˇ;2kˇi. Funkce tangens roste od 1 do +1na intervalu ˇ 2 + kˇ; ˇ 2 + kˇ . Funkce kotangens klesÆ od. Exponenciální funkce - Příklady na růst. 00:17:35 . Exponenciální funkce - Jak s nimi zacházet. 00:05:09 . Exponenciální rovnice a nerovnice . Exponenciální rovnice - Úvod. 00:12:34 Goniometrie - Tangens a cotangens na jednotkové kružnici. 00:16:38 . Goniometrie - Jednotková kružnice - Přenášení úhlů do prvního. Matematika · 9. třída · Funkce - pracujeme na tom · Goniometrické funkce Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku Zjisti, jak najít sinus, kosinus a tangens úhlů v pravoúhlém trojúhelníku Ukázkové příklady - posouvání grafu. Př. Sestrojte graf dané funkce pomocí posunutí: f: y = cos x - 1 . původní funkce cosinus . nabývá pro: 0. o = 1; 90. o = 0; 180. o = -1; 270. o = 0; 360. o = 1. nová funkce. vznikne tak, že ji celou posuneme dle osy y o 1 směrem dolů a v y = -1 vznikne nová osa x´. Graf se tedy pouze. Graf funkce tangens s nastavitelnými parametry Graf funkce kotangens s nastavitelnými parametry >>nahoru<< Příklady . V příkladech jsou uvedeny pouze nápovědy, jak sestrojit graf. Ke kontrole toho, jak grafy vypadají, použijte applety. Načrtněte grafy těchto funkcí : a

Matematika: Goniometrie a trigonometrie: Graf funkce

Vyvození grafu funkce tangens; y = x . sin(x) y = sin(x) / x; Další goniometrické funkce Odvození vzorce sin(x + y) - pro x+y < 90° Trigonometrie. Sinová věta - ssu - počet řešení; Kosinová věta; Příklady - dvě strany a úhel sevřený ; Transformace grafu funkce. Lineární funkce - určování hodnot z grafu funkce. Vrátí tangens argumentu Number (libovolný číselný výraz, který vyjadřuje úhel v radiánech) a zobrazí se ve sloupci tangens. Příklad jazyka VBA Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications) Sestrojovat grafy funkcí sinus a tangens pro hodnoty úhlů v intervalu <0°, 90°>. Užívat goniometrické funkce sinus a tangens ostrého úhlu při řešení úloh z praxe. Užívat goniometrické funkce sinus a tangens při výpočtech objemů a povrchů těles. Určit hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek nebo kalkulátoru

Matematické funkce v MS Excelu syntaxe, popis, ukázkové příklady. Včetně souboru praktických příkladů ke stažení zdarma Tangens (\tan) úhlu \alpha je poměr délky odvěsny protilehlé úhlu \alpha a délky odvěsny přilehlé úhlu \alpha. Vysvětlení mi pomohlo Vysvětlení mi nepomohlo. Rozhodovačka. Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností. Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelní Goniometrické funkce (nebo též trigonometrické funkce) je skupina funkcí, které dávají do vztahu úhel v pravoúhlém trojúhelníku a poměr dvou jeho stran. Goniometrické funkce mají široké využití v geometrii a mnoho praktických aplikací (například v navigaci, nebeské mechanice či geodézii) Matematika I: Pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometri Kvadratická funkce 2 - příklady: Funkce - předpis kvadratické funkce procházející obor funkce - Tangens 2. 11. 2014; V příklad na definiční obor funkce, která obsahuje funkce... zlomek, ale i samotná funkce tangens.; definiční obor Délka: 07:34. Integrál - Racionální funkce 3.1.201

Student na prahu 21. stolet Funkce input vrací hodnotu, se kterou může program dál pracovat. Zařadil bych ji tedy mezi normální funkce. Jako argument bere input otázku, na kterou se uživatele zeptá. Návratová hodnota funkce input je řetězec s odpovědí uživatele Definice a řešené příklady najdete v následujících prezentacích: 1) funkce sinus. dum.rvp.cz/materialy/funkce-sinus.html. nebo dum.rvp.cz/materialy/sinus. Spojitá funkce je taková matematická funkce, jejíž hodnoty se mění plynule, tedy při dostatečně malé změně hodnoty x se hodnota f(x) změní libovolně málo.Intuitivní (ne zcela přesná) představa spojité funkce spočívá ve funkci, jejíž graf lze nakreslit jedním tahem, aniž by se tužka zvedla z papíru. Funkce, která není spojitá, se označuje jako nespojitá

Jak na goniometrické funkce v Excel | Školení konzultaceUrčování hodnot goniometrických funkcí

Funkce Atan vrátí arkus tangens (neboli inverzní tangens) svého argumentu. Arkus tangens je úhel, jehož tangens je argumentem. Vrácený úhel bude uvedený v radiánech v rozsahu -π/2 až π/2. Funkce Atan2 vrátí arkus tangens (neboli inverzní tangens) souřadnic x a y zadaných jako argumenty Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Inverzní goniometrické funkce. Nauč se. Úvod od arkus sinu (otevře okno) Úvod do arkus tangenty (otevře okno) Úvod do arkus kosinu (otevře okno) Omezení definičního oboru funkcí k vytvoření inverzní funkce (otevře okno) Definiční obor a obor hodnot inverzní funkce tangens

Priklady.com - Sbírka úloh: Goniometrie a Trigonometri

 1. Transcript 215_Funkce - goniometrické funkce (1)_Prezentace VY_32_INOVACE_04_PVP_215_Kli Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
 2. Goniometrická funkce tangens x, zkr. tg() . Funkce tg(x) dosahuje hodnot od mínus nekonečna do plus nekonečna.Není definovaná v p/2 a jeho celočíselných násobcích. Inverzní funkce k funkci tangens je funkce arcustagents.. Online výpočet tan(x) - stupn
 3. Goniometrie - Tangens a cotangens na jednotkové kružnici. Exponenciální funkce - Příklady na růst : Délka lekce: 17:35. 3. Exponenciální funkce - Jak s nimi zacházet : 19. Goniometrie - Úvod - Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku - Pohádka o staviteli lodí.
 4. Goniometrické funkce ostrého úhlu: Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku: tangens a kotangens. Trigonometrie. Goniometrické rovnice a nerovnice. Neriskuj, AZ kvíz a Odkryj obrázek. Krokované příklady. Zajímavosti. How many ways are there to prove the Pythagorean theorem? The Prisoner's Dilemma; Více
 5. Vrátí arkustangens (inverzní funkce k funkci tangens) zadaného čísla. Arkustangens je úhel, jehož tangens je zadané číslo. Výsledný úhel je udáván v radiánech v intervalu -pí/2 až pí/2
Grafy | Mathematicator

Funkce kotangens na kalkulačce není, protože lze zaměnit za převrácenou hodnotu funkce tangens. cvičení: 1. Vypočítej: a) sin 35° f) tg 28°40´ b) sin 75°15´ g) sin 78°12´ c) cos 45° h) cos 62°44 d) cos 68°30´ i) tg 56°56´ e) tg 60° j) sin 12°58´ Řešení Příklad 4 Najděte předpis inverzní funkce k funkci h(x) = 1−2·(ex −2). Řešení: 1. Nejdříve si uvědomíme, že funkci lze také zapsat také jako: h : y = 1−2·(ex −2). 2. V předchozím vyjádření přehodíme x a y, tedy: x = 1−2·(ey −2). 3. Posledním úkolem je vyjádřit z předchozí rovnice proměnnou y Matematika pro každého je komplexní matematický portál zaměřený hlavně na učivo středních a základních škol Tyto funkce mohou být problematické při tvorbě grafu. Především tangens. U funkce kosinus je toto číslo tak malé, že to vypadá, že se jedná přesně o nulu. Ovšem u funkce tangens je problém ten, že tangens devadesáti stupňů je v Excelu tak vysoké číslo, které celý graf zničí. Je tedy potřeba číslo 90 vynechat

Goniometrické funkce — Matematika

Octave - 12 (měřítko os a speciální grafy)

Trigonometrie - vyřešené příklady

Realistické učebnice matematiky a fyzik

mat_1f_20: Funkce tangens

EASY MAT aneb konečně matematika stručně, jasně, výstižně
 • Sledujufilmy špindl.
 • Uvolnění svalů bylinky.
 • Pravnik skoda auto.
 • Oranžový trojúhelník s vykřičníkem citroen.
 • Číslice na hodinový ciferník.
 • Subutex lékárna.
 • Paracord tkaničky.
 • 6 days csfd.
 • Hello kitty satanismus.
 • Ufo video nasa.
 • Wolfram language.
 • Uv lampa na nehty.
 • Dieta 3 1 2 1.
 • Relax kaktus akce.
 • Android zmizela ikona sms.
 • Sherlock komiks.
 • Trucker magazín.
 • Hlohyně živý plot výsadba.
 • Vesmír je konečný.
 • Jak upravit zahradu ve svahu.
 • Vzduchovka cena.
 • Jak vypadá sob.
 • Čínská růže venkovní.
 • Dětská zahradní párty.
 • Ivf podoli kontakt.
 • Stříbrný prsten s kamenem.
 • Fibonacciho systém.
 • Clashofclans pc.
 • Beton na strop.
 • Lidar slovensko.
 • Válcování za studena.
 • Práce s tuší.
 • Airsoft kroužek pro děti.
 • Snapdragon 650.
 • Výchova autisty.
 • Obrázek žraloka.
 • Jaky sirokouhly objektiv.
 • Periodizace baroka.
 • Rakousko na kole jezera.
 • Fitness petrovice.
 • Koláč s ostružinami recept.