Home

Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Určení měrného skupenského tepla tání ledu úloha 7 Výpočty Výsledky měření Úloha pro zvídavé 1) Určete (v g) hmotnost teplé vody, kterou jste přilili do kalorimetru. 2) Vypočítejte rozdíl teploty vody Δt (Δt = t 1 - t 2). 3) Spočítejte teplo odevzdané vodou při jejím ochlazování: Q = m . c . Δt. V tomto vztah Značení. Značka: l t Jednotka SI: joule na kilogram, zkratka J/kg; Další jednotky: kilojoule na kilogram, 1 kJ/kg = 1 000 J/kg Výpočet. Měrné skupenské teplo tání se určí jako podíl skupenského tepla tání a hmotnosti látky, tzn. = Příklady hodnot. Měrné skupenské teplo tání vody je 334 kJ/kg.. Související články. Skupenské teplo tání Nejistota ∆L měrného skupenského tepla tání ledu je ovlivněna nejistotami šesti veličin (považujeme-li měrnou tepelnou kapacitu vody za dostatečně přesnou). Výsledný vztah pro nejistotu měrného skupen-ského tepla tání ledu určíme z následujících šesti vztahů: ∆tpL = (m1 +m2)cv +K M ∆tp; (6) ∆t k L = (m1 +m2 +M. Následně probíhá za konstantní teploty T t tání ledu. Při něm se spotřebuje teplo Q 2 dané součinem hmotnosti m ledu a hledaného měrného skupenského tepla tání l t: \[Q_2=ml_t.\] V poslední fázi se vzniklá voda ohřeje z počáteční teploty T t až na výslednou teplotu T 2. Při tomto procesu se spotřebuje tepl Porovnejte vypočtenou hodnotu měrného skupenského tepla tání ledu s vysvětlete případné rozdíly. MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ LEDU Zpracování: Mgr. Marek Křištof 12-2013 určení měrného skupenského tepla tání ledu. : ledu (Popište stručně postup měření.) se správnou jednotkou) : V1 = Odpovídající hmotnost.

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu Teorie: V kádince smícháme horkou vodu a led o teplotě 0°C. Voda se ochladí a při tom uvolní teplo. Led změní skupenství na vodu o teplotě 0°C a voda vzniklá z ledu se ohřeje. Při těchto dějích látka přijímá teplo Při výpočtu vyjdeme z tzv. Clausiovy-Clapeyronovy rovnice. Jedná se v podstatě o diferenciální rovnici udávající skutečnost, že podíl elementární změny tlaku a elementární změny teploty, za níž probíhá fázový přechod, je roven podílu měrného skupenského tepla přeměny a výrazu, v němž je součin termodynamické teploty a rozdílu objemů jednoho kilogramu. 2) Najdi hodnotu měrného skupenského tepla stříbra a vysvětli, co hodnota vyjadřuje. 3) Kolik tepla se spotřebuje na roztátí 600 g ledu o teplotě 0°C při normálním tlaku na vodu o teplotě 0°C? 4) Kolik tepla se spotřebuje na roztátí 32 kg železa při teplotě tání při normálním tlaku při přeměn

Měrné skupenské teplo tání - Wikipedi

Zatímco určování měrného skupenského tepla tání ledu (resp. tuhnutí vody) bývá poměrně běžným praktickým úkolem středoškoláků, měrné skupenské teplo varu často zmiňujeme pouze teoreticky. Tento experiment umožňuje jeho snadné a poměrně přesné určení v čase ne delším než 15 minut Urči měrné skupenské teplo tání ledu. Pomůcky: led, rovnoramenné váhy, sada závaží, tepelně izolovaná nádoba, teploměr. Příprava: Vysvětli a zapiš do přípravy, co znamená měrné skupenské teplo tání ledu. Zapiš značku a jednotku měrného skupenského tepla tání

Měrné skupenské teplo tání — Sbírka úlo

Ur čení skupenského tepla tání ledu Pom ůcky: kalorimetr, digitální váhy, teplom ěr, nádobky na vodu, led Odpov ězte na otázky 1. Co udává skupenské teplo tání t ělesa, zna čka, jednotka? 2. Co udává m ěrné skupenské teplo tání látky, zna čka, jednotka, fyzikální vztah se skupenským teplem tání t ělesa? 3 7 Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník šestiletého studia ymnázium Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu Teorie: V kádince smícháme horkou vodu a led o teplotě 0 C. Voda se ochladí a při tom uvolní teplo. Led změní skupenství na vodu o teplotě 0 C a voda vzniklá z ledu se ohřeje STANOVENÍ MĚRNÉHO SKUPENSKÉHO TEPLA TÁNÍ LEDU Pracovní úkol: 1. Stanovte hodnotu měrného skupenského tepla tání ledu. 2. Proveďte rozbor přesnosti a stanovte chybu měření. 3. Odhadněte největší zdroje systematických chyb. Pomůcky: kalorimetr s míchačkou, teploměr, laboratorní váhy, destilovaná voda, led Teorie Určení měrného skupenského tepla tání ledu. Jméno: Spolupracovali: Třída: Datum: Pomůcky: Postup: Do kalorimetru nalijeme vodu z vodovodu, množství volíme tak, aby byl teploměr dostatečně ponořen. Necháme vyrovnat teplotu. Potom přidáme 2 kostky ledu. Mícháme směs v kalorimetru míchačkou a čekáme, až se led rozpustí

Změna teploty tání ledu — Sbírka úlo

 1. 1. Měření měrného skupenského tepla tání ledu Za normálních podmínek (teplotě 0 °C a tlaku 1,013.105 Pa) je měrné skupenské teplo tání ledu l t 5= 3,337.10 J.kg-1. Vložíme-li do kalorimetru o tepelné kapacitě K, který obsahuje vodu o hmotnosti m 1, teplotě t 1 a měrné tepelné kapacitě c, led o hmotnosti m 2, jehož.
 2. Skupenské teplo tuhnutí je teplo, které odevzdá kapalina při přechodu na pevnou látku během tuhnutí.. Velikost skupenského tepla tuhnutí je pro stejnou látku stejná jako velikost skupenského tepla tání.. Teplo, které odevzdá 1 kilogram látky se nazývá měrné skupenské teplo tuhnutí.. Značení. Značka: Jednotka SI: joule, značka J.
 3. Laboratorní práce-urceni mernehuo skupenskeho tepla tani ledu. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,02 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX
 4. Teplota tání ledu klesá s rostoucím tlakem. Tlak způsobený strunou má za následek, že teplota tání ledu těsně pod strunou klesne pod 0 °C (v našich podmínkách to bylo asi −0,48 °C (viz komentář) ). Protože teplota ledu je stále 0 °C, led přímo pod strunou taje a struna se pohybuje dolů ve vodě, která vzniká.
 5. A) Určení měrného skupenského tepla tání ledu. Postup: Do kalorimetru nalijeme z varné konvice asi 150 ml horké vody (60 (C - 80 (C) změříme její hmotnost a teplotu. Změříme hmotnost ledu teplotě 0(C (asi 100 g) a přidáme k horké vodě a necháme ho v kalorimetru roztát. Změříme výslednou teplotu vzniklé vody
 6. Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje určování měrného skupenského tepla tání ledu. Autor: Mgr. Marek Killar (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem další materiály k tomuto očekávanému výstupu

Proto se zavádí měrné skupenské teplo tání , kde m je hmotnost tělesa z dané látky; . Led má relativně velkou hodnotu měrného skupenského tepla tání, což má pozitivní důsledek v praxi: na jaře taje sníh pomalu, vzniklá voda se stihne vsakovat či vypařovat a minimalizuje se tak vznik záplav 1) V tabulkách vyhledejte a zapište hodnotu měrného skupenského tepla tání ledu. 2) Jestliže k roztátí ledu při teplotě tání je zapotřebí teplo Q, jakou teplotu by měla voda, kdybychom ledu dodali teplo 2Q? 3) Kolik ledu o teplotě 0°C je nutno dát do 150ml vody o teplotě 50°C, aby teplota klesla na 20°C? II) Měření. Název úlohy: Určení měrného skupenského tepla tání ledu. Srovnej vypočtenou hodnotu měrného skupenského tání ledu s tabulkovou hodnotou a podle dosaženého výsledku okomentuj přesnost měření a vysvětli, čím jsou způsobené případné odchylky od skutečné hodnoty 1. Vysvětli pojem skupenské teplo tání ledu určité hmotnosti. 2. Zapiš značku, jednotku a vzorec skupenského tepla tání. 3. Přečti si postup a zapiš, které těleso teplo přijímá a která odevzdává. Zapiš, jak se přijetí nebo odevzdání tepla na těchto tělesech projeví

Určení tepelné kapacity kalorimetru na základě měření teplot při tepelné výměně ve směšovacím kalorimetru. 2. Ověření hodnoty měrného skupenského tepla tání ledu na základě měření teplot při tání ledu ve vodě ve směšovacím kalorimetru. Časová náročnost: • 45 minu je měrné skupenské teplo tání ledu; Voda vzniklá táním ledu přijme při ohřátí na výslednou teplotu t 3 teplo Q 2 = cm 2 (t 3 - t 2). Předpokládáme - li tepelnou výměnu jen uvnitř nádoby mezi vodou a ledem, pak platí: Q 1 = m 2 l t + Q 2. Závěr: 1. Zapište a) tabulkovou hodnotu měrného skupenského tepla tání ledu Led při svém tání přijme skupenské teplo tání L t [kJ]: L t = m 2. l t kde l t je měrné skupenské teplo tání ledu, a voda vzniklá roztátím ledu přijme teplo Q 2 [kJ]: Q 2 = m 2. c . (t - t 2) Jestliže budeme předpokládat, že tepelná výměna probíhá pouze mezi vodou Postup měření skupenského tání ledu. 1) Do kalorimetru vložíme kapalinu o hmotnosti m 1 a teplotě t 1. 2) Potom přidáme do vody tající led , jehož teplotu t 2 budeme předpokládat 0°C. 3) Výslednou teplotu kalorimetru si označíme jako t a vše zapíšeme do tabulky. 4) Pokus budeme dvakrát opakovat pro různé teploty

8.3 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Určení měrného skupenského tepla tání ledu

 1. Vysvětli, co znamená měrné skupenské teplo tání ledu. b) Zapiš značku a jednotku měrného skupenského tepla tání. 2. Do nádoby s vodou o hmotnosti m1 a teplotě t1 přidáme menší kousky ledu o hmotnosti m2 a teplotě tání t2 = 0 °C
 2. Určení měrného skupenského tepla tání ledu; Měření periody kmitavého pohybu; Ohmův zákon a zapojování rezistorů; Přehled fyzikálních veličin. Zdroje / poděkování * náročnější úko
 3. Definice: Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kg pevné látky zahřáté na teplotu tání, aby se změnil v kapalinu téže teploty. Značka měrného skupenského tepla tání: l t Hlavní jednotka: J/kg - joule na kilogram Měrné skupenské teplo tání některých látek najdeme v tabulkách
 4. Kostky ledu ubraly vodě 53,235 kJ tepla. Otázky: 1) Co je měrné skupenské teplo látky? Co je skupenské teplo látky? 2) Najdi hodnotu měrného skupenského tepla stříbra a vysvětli, co hodnota vyjadřuje. 3) Kolik tepla se spotřebuje na roztátí 600 g ledu o teplotě 0°C při normálním tlaku na vodu o teplotě 0°C

3) Určení měrného skupenského tepla tání ledu. Měrné skupenské teplo tání lze definovat jako teplo potřebné ke změně skupenství z pevného na kapalné při teplotě tání o jednotkové hmotnosti. Teplo, které vydá kalorimetr s vodou, se musí rovnat teplu, potřebnému ke změně skupenství ledu na vodu při nezměněné. Poměrně vysokou hodnotu měrného skupenského tepla tání má led. Důsledkem je pak pomalé tání ledu a sněhu na jaře. MěSOŠ Klobouky u Brna 12 Přijímá -li krystalická látka teplo, vzrůstá střední kinetická energie kmitavého pohybu částic. Částice zvětšují rozkmity, a tím se zvětšuje i střední vzdálenost mezi. Poměrně vysokou hodnotu měrného skupenského tepla tání má led. Důsledkem je pak pomalé tání ledu a sněhu na jaře. Přijímá-li krystalická látka teplo, vzrůstá střední kinetická energie kmitavého pohybu částic. Částice zvětšují rozkmity, a tím se zvětšuje i střední vzdálenost mezi nimi Určení měrné tepelné kapacity pevné látky: Autor: Určení měrného skupenského tepla tání ledu : Autor: Mgr. Martina Černá. 3 ObSah Úvod.. 5 Práce a energie.. 6 Práce.. 6 Výkon.. 7 Energie.. 8.

Jednotkou měrného skupenského tepla je J∙kg-1. Tání krystalické a amorfní látky (krystalické látky jsou látky, ve kterých molekuly vytváří pravidelné mřížky; amorfní látky jsou látky, kde molekuly nemají žádnou pravidelnou strukturu) Tuhnutí je přeměna kapalného skupenství v pevné, jde tedy o děj opačný k tání Měření m ěrného skupenského tepla tání ledu a varu vody 6 ( )2 2( ) ∆ = ∆ +∆m m m1 1 0′ a ( )( ) 2 2 ∆ = ∆ +∆m m m2 2 1′ ′. Doporu čená literatura SKLENÁK, L Základní praktikum z fyziky I . 1. vyd. Ostrava: PdF v Ostrav ě, 1988. 5.2.4 M ěření měrného skupenského tepla varu vody, s. 91-93. BROŽ, J. A KOL. příklad-určení měrného skupenského tepla tání. Led o hmotnosti 1,0 kg a teplotě tání 0 stupňu celsia nasypeme do vody o hmotnosti 1,0 kg a teplotě 100 stupňu celsia. Roztaje všechen led? Proveďte diskusi s výpočtem. Moc prosím o radu jak na to. Témata: fyzika

Stanovení Měrného Skupenského Tepla Tání Ledu

LP určení měrné tepelné kapacity látky LP pokusy na přenos tepla - vedení, proudění, záření LP určení teploty tání krystalické látky LP měření měrného skupenského tepla tání ledu LP měření účinnosti elektrického vařiče a rychlovarné konvice: pokrytí průřezových témat; ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOV • Tání, • Tuhnutí, • Změny objemu těles při tání a tuhnutí, závislost teploty tání na tlaku, • Sublimace a desublimace, • Vypařování a var, • Kapalnění, • Fázový diagram, • Vodní pára v atmosféře, • Změny skupenství v praxi, • Laboratorní práce na určení měrného skupenského tepla tání ledu Hodnota měrného skupenského tepla tuhnutí je u krystalických látek pro danou látku stejná jako hodnota měrného skupenského tepla tání. lt =[J·kg-1], m - hmotnost, Lt - skupenské teplo tání Křivka tání Křivka tání - závislost teploty tání na vnějším tlaku a) olovo b) led A - trojný bod - rovnovážný stav. Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové Určení měrné tepelné kapacity pevné látky užitím směšovacího kalorimetru nebo určení měrného skupenského tepla tání ledu Určení povrchového napětí Měření el. napětí a proudu Měření el. odporu rezistor

Určení měrného skupenského tepla varu vody — Sbírka pokus

- 3. laboratorní práce (Určení měrného skupenského tepla tání ledu) - práce ve skupinách - žák podle modelu popíše základní prvky motoru - objasní rozdíl mezi vznětovým a zážehovým motorem - vyhodnotí vliv na životní prostředí Tepelné motory - pístové spalovací motory, využit 01 Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové: pc_01_pc_fyzika_2_tisk.zip: 02 Měření měrné tepelné kapacity: pc_02_pc_fyzika_2_tisk.zip: 03 Určení měrného skupenského tepla tání ledu: pc_03_pc_fyzika_2_tisk.zip: 04 Ověření Boylova - Mariottova zákona: pc_04_pc_fyzika_2_tisk.zip: 05 Určení povrchového. Jednotkou měrného skupenského tepla tání je joule na kilogram (J/ kg). Ochlazujeme-li kapalinu vzniklou táním krystalické látky, mění se při teplotě tuhnutí (rovna teplotě tání) v pevné látka - tuhne. Při tom odevzdá svému okolí skupenské teplo tuhnutí rovné . TÁNÍ LEDU

Laboratorní práce č

Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje určování měrného skupenského tepla tání ledu. Očekávaný výstup: určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem Laboratorní práce č. 16 - [ Protokol k laboratorní práci z fyziky pro 8. ročník, který prakticky ověřuje určování měrného skupenského tepla tání ledu. Očekávaný výstup: určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo.doc KILLAR, Marek. Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo. Metodický portál. Určení měrného skupenského tepla tání ledu Měrné skupenské teplo tání lze definovat jako teplo potřebné ke změně skupenství z pevného na kapalné při teplotě tání o jednotkové hmotnosti. Teplo, které vydá kalorimetr s vodou, se musí rovnat teplu, potřebnému ke změně skupenství ledu na vodu při nezměněné.

Skupenské teplo tuhnutí - Wikipedi

Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové (návod) Měrná tepelná kapacita kovu ; Ověření stavové rovnice pro oxid uhličitý Určení povrchového napětí z kapilární elevace (návod) Deformace vlasu tahem Hustota vody ; Určení měrného skupenského tepla tání ledu (návod Musíme si uvědomit, že jde o součet tepla potřebného k ohřátí 2 kilogramů ledu na teplotu tání a tepla potřebného k tomu, aby tento led roztál. Bude platit: Vidíme, že teplo dodané vodou při ochlazení na teplotu tání nestačí na to, aby se kostka ledu zahřála a následně celá roztála Slitiny kovů tají při teplotě nižší než je průměrná. Velká hodnota měrného skupenského tepla tání ledu. K- měrné skupenské teplo tání ledu je 3kJ. Teplota střely při dopadu je °C, teplota tání olova je 3°C, měrné skupenské teplo tání olova je 2kJ. K kg a měrné skupenské teplo tání ledu je 3kJ

5. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky (LC) listopad 6. Výpočet skupenského tepla látek (TC) listopad 7. Určení měrného skupenského tepla tání ledu (LC) prosinec 8. Tepelné motory (práce s internetem) leden 9. Pravidla bezpečnosti při práci s el. proudem. Základy měření elektrických veličin Laboratorní úloha: Určení tepla přijaté vodou a odevzdané ocelovým válečkem Elektrický proud v obvodech: Měření elektrického proudu, napětí, zdroje elektrického proudu, Ohmův zákon, vlastnosti Určení měrného skupenského tepla tání ledu Opakování témat: Vlastnosti látek, částice. Měření fyzikálních. Popis experimentu demonstrujícího existenci a velikost měrného skupenského tepla tání ledu naleznete na adrese [5]. Článek Zkoumání teplotní anomálie vody věnovaný anomálnímu průběhu hustoty vody vyjde v nejbližší době v časopise Matematika-fyzika-informatika Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové : 7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky <--- • Určení měrného skupenského tepla tání ledu • Měření součinitele smykového tření <--- 8. Určení voltampérových charakteristik spotřebičů : 9

Měření měrného skupenského tepla tání ledu. Úkol: Změřit měrné skupenské teplo tání ledu. Pomůcky: Kalorimetr, teploměr, váha, voda, led. Postup: Zvážíme prázdnou vnitřní nádobu kalorimetru (hmotnost m'1) a nalijeme do ní menší množství teplé vody (cca. do čtvrtiny výšky nádobky) - poměrně velká hodnota měrného skupenského tepla tání je příčinou, že led a sníh na jaře tají velmi pomalu → tím se omezuje vznik velkých záplav - měrné skupenské teplo tání lze zjistit kalorimetrickou metodou tuhnutí - je to přeměna kapalné látky na látku pevnou → opak tání Testy a prověrky . Teplo, tepelná výměna a vedení..... Změny skupenství..... Spalovací motory..teorie.... °C. Teplota tání hliníku je 660 °C, měrná tepelná kapacita hliníku 896 J.kg -1. K a měrné skupenské teplo tání hliníku 400 kJ.kg-1. 2. Povrch kaluže o obsahu 1,5 m. 2. se při teplotě 0 °C pokryl souvislou vrstvou ledu tloušťky 2 mm. Vypočti energii, kterou mrznoucí voda předala při tomto ději do okolí Jednotkou měrného skupenského tepla tání je: A) J.K 1 B) J.kg'1 C) Vyberte správná tvrzení, víte-li, že: měrné skupenské teplo tání ledu při 0°C je 334 J.g-1, měrné skupenské teplo vypařování (varu) je při 100°C 2256 J.g-1, měrná tepelná kapacita vody (v rozsahu teplot 0°C a.

Laboratorní práce-urceni mernehuo skupenskeho tepla tani ledu

Změna bodu tání ledu. Přesné měření teploty sněhu. Měření přístrojem Pasco PS 3202 Výpočet odevzdaného a přijatého tepla. Solární vozítko. Lego Mindstorms - Spiker. Účinnost rychlovarné konvice. Určení měrného skupenského tepla tání ledu. Software a programování v Lego Mindstorms. Lego Mindstorms. 1. Určení hmotnosti tělesa pomocí rovnoramenných vah.. 607 2. Určení hustoty pevného tělesa metodou nepřímou..... 607 3. Průběžné měření teploty ohřívané vody a grafické znázornění naměřenýc

Krystalky ledu v nafte - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Krystalky ledu v nafte. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Stanovení měrného skupenského tepla tání ledu Úkol: Stanovte měrné skupenské teplo tání ledu l. Postup: 1) Zvažte hmotnost prázdného kalorimetru a hmotnost míchadla. Napusťte do kalorimetru (cca 2 cm pod horní okraj) teplou vodu - 30-40 °C a po té zjistěte celkovou hmotnost kalorimetru včetně vody a míchadla LC2 MĚŘENÍ MĚRNÉHO SKUPENSKÉHO TEPLA TÁNÍ LEDU  Vypracovali: Třída:  Datum: Škol. rok: Úvod Cílem laboratorní práce je stanovit měrné skupenské teplo tání ledu, což je skalární fyzikální veličina lt, charakteristická pro určitou látku

Regelace ledu — Sbírka pokus

2) Najdi hodnotu měrného skupenského tepla stříbra a vysvětli, co hodnota vyjadřuje. 3) Kolik tepla se spotřebuje na roztátí 600 g ledu o teplotě 0°C při normálním tlaku na vodu o teplotě 0°C? 4) Kolik tepla se spotřebuje na roztátí 32 kg železa při teplotě tání při normálním tlak Ve druhé části grafu (modré) dochází za teploty tání 0°C ke změně ledu v kapalnou vodu. Z grafu je vidět, že toto tání spotřebuje dost velké množství tepla, aniž by došlo ke změně teploty. Množství tepla, které je potřeba dodat látce, aby při teplotě tání roztála, se nazývá skupenské teplo tání. Z grafu.

Po rozpuštění ledu změř teplotu vody t 3. 4. Z naměřených hodnot vypočítej veličiny Q 1, Q 2 a skupenské teplo tání l t. Doplňující úloha: 1. Zjisti v MFCHT skupenské teplo tání ledu. Vysvětli, co tato hodnota znamená. 2. Porovnej hodnotu uvedenou v tabulkách s hodnotou měrného skupenského tepla tání ledu určenou. Velikost skupenského tepla tuhnutí je pro stejnou látku stejná jako velikost skupenského tepla tání. Teplo, které odevzdá 1 kilogram látky se nazývá měrné skupenské teplo tuhnutí. Značení. teplo tání vody je 334 kJ. kg-1, takže při zvoleném příkonu a hmotnosti ledu bude časová prodleva činit 334 s. Pak teplota začne. L t ml t Lt J Měrné skupenské teplo tání lt= teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. lt Lt m l t J kg 1 8 Tání a tuhnutí Měrné skupenské teplo tání: Látka Pb Ag Cu Fe led Al lt 23 105 205 279 334 397 kJ kg 1 Velká hodnota měrného skupenského tepla tání ledu. Základní pokyny; Každý student je povinen před měřením vypracovat písemnou domácí přípravu na danou úlohu (body 1-7 protokolu z měření) a mít i odpovídající fyzikální znalosti

Video: Tání :: ME

Měrné skupenské teplo tání l. t = teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. Měrné skupenské teplo tání: Velká hodnota měrného skupenského tepla tání ledu led a sníh taje pomalu .tání l(t) - měrné skupenské teplo tání , množství tepla, kterým ohřejeme látku o hmotnosti 1kg na kapalinu u téže teplotě L(t) - skupenské teplo ryby Sublimace a desublimace - jod-dobře sublimuje a desublimuje - voda - při sublimaci vzniká jinovatka a námraza Vypařování a kondenzace - závis

Napiš fyzikální význam měrného skupenského tepla varu: 2 8. Napiš fyzikální význam měrného skupenského tepla tání: 9. Na roztání _____ ledu při teplotě tání je potřeba _____ tepla. Aby se vypařil 1 _____ vody při 100 C, musíme dodat teplo o velikosti _____. 10. Napiš příklad látky, která sublimuje:. Jednotkou skupenského tepla je joule J. TÁNÍ Q = Lt Q t tt teplo, které přijme pevné těleso o hmotnosti 1 kg zahřáté na teplotu tání, aby se přeměnilo na kapalinu stejné teploty. Měrné skupenské teplo tání je důležitou tepelnou konstantou. Jednotkou měrného skupenského tepla tání je J·kg-1 vložením ledu, aby se roztopila právě polovina hmotnosti ledu? Tepelnou výměnu s okolím kalorimetru zanedbejte. Předpokládejte konstantní hodnoty měrného skupenského tepla tání ledu 333,7 J⋅g-1, měrné tepelné kapacity ledu 2090 J⋅kg-1⋅K-1 a měrné tepelné kapacity vody 4180 J⋅kg-1⋅K-1. radim.uhlar@vsb.c

 • Nůžky na plot fiskars.
 • Scp 096 real life.
 • Pojídači mrtvých antikvariát.
 • Lepidlo na třpytky na oči.
 • Česká fotbalová reprezentace u17.
 • V zemi peciválů.
 • Hry z roku 2018.
 • Top 09.
 • Vyšetření štítné žlázy zdarma.
 • Blackbird lyrics.
 • Ufc 2 pc cd key.
 • Kdy jet do provence.
 • Bob dylan triplicate.
 • Dětské pantofle 24.
 • Neštěstí v dole.
 • Www homestyler com floor plans.
 • Sk teplice.
 • Kdy stříhat šeřík.
 • Jersey česky.
 • Kreatin heureka.
 • It step příměstský tábor.
 • Kdy kupovat sazenice jahod.
 • Pohřební služba brno recenze.
 • 30 narozeniny dárek.
 • Bmw e90 325i vanos.
 • Stuck pixel test.
 • Rakety grad.
 • Oleandr množení semeny.
 • Martin schulz spd.
 • Logo ideas generator.
 • Knihy panta rhei.
 • Boston památky.
 • Znamení rak anglicky.
 • Lod snu obsazeni.
 • Debbi možná se mi zdáš.
 • Viva karta.
 • Nejdražší káva na světě.
 • Šindelář katapult.
 • Buchanka popis.
 • Cviky na zadní stehna.
 • Slaný aquapark.